องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม และองค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัล

องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ขอกราบขอบพระคุณ

  1. หม่อมราชวงศ์จิราภัทร์ (ชุมพล) นีลวัฒนานนท์ พระธิดาในหม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล พระราชโอรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระราชนัดดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) #ประธานรางวัลวารีกุญชร
  2. ดร.หม่อมราชวงศ์ภคพล ชยางกูร (ปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ที่ปรึกษาองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, ที่ปรึกษาองค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  3. หม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ (ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช) ที่ได้กรุณาให้เกียรติร่วมงาน รับรางวัลวารีกุญชร, บงกชธรรมจักร, รางวัลหิรัญการ์, เสมานิทัศน์ และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, พันธมิตรภาคีเครือข่ายทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลทุกท่าน และ Ambassador ทุกคน ที่ได้รับตำแหน่ง ขององค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทุกคน ขอให้รักษาความดีในครั้งนี้ จงเป็นแบบอย่าง และตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ในการปฏิบัติภารกิจ ทำกิจกรรมดี ๆ คืนสู่สังคม

การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะถ้าเราทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะทำให้สังคมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง จงรักษาความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เรา..มุ่งมั่น..สร้างสรรค์คนดีในสังคมอย่างยั่งยืน

องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (อศว.)

มุ่งมั่นพัฒนา..เพื่อความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม

องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สวท.)

ดร.โอมประกาศ เกปาล
ประธานองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ดร.กัณฑ์ชิสา แสงปฐวีนันท์
ประธานองค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย