คำสั่ง HTML พื้นฐานที่ควรรู้จัก

HTML คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่เชื่อมต่อกันผ่านลิ้ง (Hyperlink) Markup หมายถึง วิธีในการเขียนข้อความ language หมายถึงภาษา ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนข้อความ ลงบนเอกสารที่ต่างก็เชื่อมถึงกันใน cyberspace ผ่าน Hyperlink นั่นเอง

คำสั่ง HTML พื้นฐานง่ายๆ ที่ควรรู้มีดังนี้

คำสั่งเกี่ยวกับข้อความ
คำสั่ง <br> ใช้สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่
คำสั่ง &nbsp; : เว้นวรรค
คำสั่ง <div align=”left”>ข้อความ</div> : กำหนดให้ข้อความชิดซ้าย
คำสั่ง <div align=”right”>ข้อความ</div> : กำหนดให้ข้อความชิดขวา
คำสั่ง <div align=”center”>ข้อความ</div> : กำหนดให้ข้อความอยู่กลาง
คำสั่ง <center>ข้อความ</center> : กำหนดให้ข้อความอยู่กลาง

คำสั่งเกี่ยวกับสีสัน
คำสั่ง <b>ข้อความ</b> : กำหนดให้ข้อความเป็นตัวหนา
คำสั่ง <strong>ข้อความ</strong> : กำหนดให้ข้อความเป็นตัวหนา
คำสั่ง <i>ข้อความ</i> : กำหนดให้ข้อความเป็นตัวเอียง
คำสั่ง <em>ข้อความ</em> : กำหนดให้ข้อความเป็นตัวเอียง
คำสั่ง <u>ข้อความ</u> กำหนดให้ข้อความขีดเส้นใต้
คำสั่ง <font size=”10″>ข้อความ</font> : กำหนดขนาดข้อความ
คำสั่ง <font color=”#000000″>ข้อความ</font> : กำหนดสีข้อความ
คำสั่ง <font color=”#000000″ size=”10″>ข้อความ</font> : กำหนดทั้งขนาดและสีข้อความ

คำสั่งเกี่ยวกับรูปภาพ
คำสั่ง <img src=”url”> : ใส่รูป
คำสั่ง <img src=”url” width=”100px” height=”100px”> : ใส่รูป แบบ กำหนดขนาด
คำสั่ง <img src=”url” border=”3″ border-color=”#000000″> : ใส่รูป แบบ กำหนกขนาดและสีเส้นขอบ
คำสั่ง <img src=”url” ait=”ข้อความ”> : ใส่รูป แบบ เวลาเอาเมาไปชี้แล้วมีข้อความขึ้นมา

คำสั่งเกี่ยวกับ Link
คำสั่ง <a href=”url”>ข้อความ</a> : ใส่ลิ้งโดยใช้ข้อความ
คำสั่ง <a href=”url”  target=”_blank”>ข้อความ</a> : ใส่ลิ้งโดยใช้ข้อความ แบบเปิดหน้าต่างไหม่
คำสั่ง <a href=”url”><img src=”url รูป”></a> : ใส่ลิ้งโดยใช้รูปภาพ
คำสั่ง <a href=”url”  target=”_blank”><img src=”url รูป”></a> : ใส่ลิ้งโดยใช้รูปภาพ แบบเปิดหน้าต่างไหม่